نشست تخصصی مدیریت‌دود

بررسی سیستمهای کنترل دود در پروژه‌های‌ساختمانی

 

  مدیریت دود

 

شرکـت ساخـتمانی صـهبا آشـیان افتخار میزبانی میهمانان گرامی را در نشست تخصصی مدیریت دود با رویکرد بررسی سیستم های کنترل دود در پروژه‌های ساختمانی داشته است.

نشست تخصصی مدیریت دود

 

 

 

 

گالری تصاویر