چهارمین نشست تخصصی دپارتمان مدیریت پروژه

 

پـیرو همکـاری های گذشـته در بـرگزاری نشست های تخصصی نشریه پیام مدیریت پروژه، بـار دیـگر در تاریخ 97/08/01 در هتل پردیسان مشهد برای سـومـین بـار مـتوالی افـتخار هـمراهی نصیـب شرکـت صهبا آشیان گـردید، تا در چهارمـین نشست تخصصی دپارتمان مدیریت پروژه بـه هـمراه شـرکت پایدار پی سازه (.PS-CO) و شــرکت پیشرو مـدیریت پیران (PMPIRAN) و با حضور اساتید دانشگاهی، مدیران پروژه و کارشناسان مدیریت پروژه، پیرامون آشنایی با مدیریت ادعا به عنوان یکی از نیازهای اصلی مدیران حرفه ­ای پروژه به بحث و بررسی بپردازیم.

 

گالری تصاویر