جلسه برنامه ریزی سال 1397

 

اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺘﺎدي ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ صهبا آﺷﯿﺎن در ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد هماهنگی و اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﮐﺎري ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 97/01/16 در هتل ﭘﺮدﯾﺴﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ و ﻃﯽ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻧﮑﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﺑﻪ همراه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

گالری تصاویر